تکنولوژی و انسان در پایان قرن بیست و یکم

بیشتر پیشرفت‌های فناوری امروز به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به کامپیوتر و کاربرد آن در فناوری‌های مختلف وابسته است. فصل اول این کتاب به مروری در تاریخ صنعت کامپیوتر از ابتدا تا کنون اختصاص یافته است. فصل دوم کتاب به بحث در مورد پیشرفت صنعت کامپیوتر و انفورماتیک می‌پردازد. فصل سوم اختصاص به پیشرفت‌های فناوری نانو و دنیای کوانتم و تاثیر این پیشرفت‌ها بر زندگی روزمره انسان می‌پردازد. فصل چهارم به پیش بینی پیشرفت‌های پزشکی اختصاص یافته است. در فصل پنجم کتاب به بحث در مورد مساله انرژی در پایان قرن بیست و یکم می‌پردازد. ششمین فصل کتاب به بحث پیرامون تمدن احتمالی که بشر در پایان قرن بیست و یکم به آن دست خواهد یافت پرداخته می‌شود. در انتهای کتاب پیشنهاداتی برای کشورهای مسلمان و نفت خیز دنیا ارائه شده است.