زراعت گیاه دارویی سرخارگل

سرخارگل گیاهی علفی و چندساله از خانواده کاسنی بوده و بومی آمریکا میباشد. امروزه در اکثر نقاط اروپا و آسیا و همچنین ایران کشت میشود. این گیاه جزء ده گیاه دارویی اولویت دار اقتصادی کشورهای اروپا و آمریکا محسوب میشود. در حال حاضر تقاضا برای استفاده از گیاه دارویی سرخارگل به منظور استفاده از آن در صنایع بهداشتی و دارویی درحال افزایش است…