گیاه دارویی بابونه: تولید و فرآوری

گیاهان دارویی از مهمترین محصولات ککشاورزی بوده که نقشی بسیار مهم و اساسی در سلامت افراد جامعه ایفا می‌کنند. استفاد از این گیاهان تاریخی به قدمت زندگی بشر دارد؛ چرا که انسان از همان ابتدا بر حسب تجربه گیاهان سمی را از غیر سمی و گیاهان دارویی را از غیر دارویی باز شناخت.

با عنایت به اهمیت گیاهان دارویی و به خصوص گیاه ارزشمند بابونه و با توجه به مناسب بودن بخش عظیمی از گستره جغرافیایی کشورایران جهت تولید گیاهانی از این دست، صرورت دارد تا در جهت تولید علمی این قبیل گیاهان گام برداشته شود. از این رو، مترجمان این اثر، کتاب تولید و فرآوری گیاه دارویی بابونه که در آن تمامی تکنیک‌های تولید تا مصرف این گیاه مورد توحه نویسندگاه آن بوده است را حهت استفاده به علاقه‌مندان این علم عرضه می‌دارند.