دسترسی رایگان به انتشارات

در راستای سیاست‌های تولید علم و تامین دسترسی عادلانه و آزاد محققان به منابع علمی، دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارد تا آندسته از انتشاراتی را که نویسندگان آن رضایت خود را مبنی بر اشاعه رایگان آن ابراز داشته‌اند، به شکل رایگان و برای استفاده همگانی در سایت انتشارات خود در دسترس عموم قرار دهد. بدیهی است در بدو امر تعداد کتب اندک خواهند بود ولی فهرست موجود روز به روز گسترش خواهد یافت. امید است این امر گام کوچکی باشد در راستای خدمت به جامعه علمی کشور. برای دسترسی به انتشارات رایگان دانشگاه می‌توانید ازپیوند زیر استفاده کنید.

دسترسی رایگان به انتشارات