فرم‌های مورد نیاز

 فرم های نویسنده:

  1. فرم اطلاعات اثر و صاحب اثر (فرم شماره 1 و شماره 2)

  2. فرم تعهدنامه صاحب اثر (فرم شماره 3)

  3. فرم تاییدیه گروه (فرم شماره 4)

  4. فرم درخواست نویسنده (فرم شماره 5)

  5. فرم قراداد (فرم شماره 6)

  6. فرم های دانشگاه:

    1. فرم ارزشیابی تألیف، تدوین و گردآوری

    2. فرم ارزشیابی ترجمه