خانه

عنوان: اقتصاد توسعه کشاورزی؛ نویسنده: علیرضا کرباسی؛ ناشر: دانشگاه تربت حیدریه؛

توسعه به مفهوم عام آن بهبود در همه ابعاد زندگی افراد جامعه و در عین حال استفاده عقلایی از منابع می‌باشد. جهت دستیابی و نیل به اهداف توسعه، لازم است اقداماتی آگاهانه و با ایجاد…